ندای کاشمر ثبت شده در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مولای من :کارمان در این دنیا به جایی رسیده است که ظالم به ظلم خود و گناهکار به گناه خود می بالد . چه قدر برایمان سخت شده است که با تو زندگی کنیم. پروردگار من! من را از هول و هراس های دنیا و غم و اندوه های آخرت رهایی ببخش. و من را از شر آنان كه در زمین ستم می كنند در امان بدار. ای كسی كه هر چه دارم از تو و از كرامت بی انتهای توست! یا مُدرک الهاربین... وبلاگ من از مطلب خاصی الهام نمی گیره .اما در اصل و بلاگ من، فریاد دل است http://nedayekashmar.mihanblog.com 2018-06-18T23:29:36+01:00 text/html 2017-12-11T05:06:43+01:00 nedayekashmar.mihanblog.com دومین سال آسمانی شدنت مبارک پدر http://nedayekashmar.mihanblog.com/post/418 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://s8.picofile.com/file/8313960568/IMG_0434.JPG" target="_blank" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8313960568/IMG_0434.JPG" alt="" align="bottom" width="346" vspace="0" hspace="0" height="456" border="1"></a></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br> </font><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">سه سال است که دل تنگی های غروب را با بودن در کنار مزارش سپری کردیم و نا باورانه روزهایمان را به شب هایمان گره زدیم.<span dir="LTR"></span></font></p><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;شب هایمان را به امید آن که هلال ماه گونه اش را یک بار دیگر در خواب به نظاره بنشینیم به صبح رساندیم<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">طنین صدای دلنشینش همچنان در گوش ما . مهربانیش در قلب ما و زیبایی چهراش همیشه در یاد ماست<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">پدر دو سال که رفتی...دوساله که هر چی صدا میزنم پدر....پدر جوابی ازت نمیشنوم<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span></font></p><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">خیلی سخته خدا خیلی....واقعا آدم پیر میشه وقتی پدرشو صدا میزنه جوابی نمیشنوه<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>....</span></font></p><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px" align="justify"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">پدر سه سال هست وقتی ماه آذر میاد تمام وجودم غم میگیره که باید به 20 آذر برسم که ساعت هشت صبح&nbsp;خبر ویران شدن&nbsp;زندگیم </font></b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>بهم میدن کاش آذرماه نمیشد پدر که تو را از دست بدم .</b><span dir="LTR"></span></font></p><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px" align="center"><font color="#660000"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br></font></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px" align="center"><font size="3" color="#660000"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سومین سال آسمانی شدنت مبارک پدر<span dir="LTR"></span></font></b></font></p><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br><br> </font><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2017-04-17T09:00:24+01:00 nedayekashmar.mihanblog.com کسب رتبه سوم شورای فرعی مبارزه با مواد مخدرتوسط مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل آباد http://nedayekashmar.mihanblog.com/post/417 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8292376676/scan0001.jpg" width="273" height="389"></div><div><div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#660000"><b><br></b></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#660000"><b>کسب رتبه سوم شورای فرعی مبارزه با مواد مخدرتوسط مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل آباد</b></font>&nbsp;</font><br><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">اولین جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدرشهرستان خلیل آباد با معرفی دستگاههای برتردر مورخ 96/1/28 برگزار شد .</font><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">بر اساس ارزیابی انجام شده در ششماهه دوم سال 95 در بین ادارات عضو شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان خلیل آباد، مرکز آموزش فنی وحرفه ای رتبه سوم را بخود اختصاص داد.</font><br><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سرهنگ رحمانی دبیرشورای فرعی مبارزه با مواد مخدر و فرمانده نیروی انتظامی شهرستان خلیل آباد اعلام کرد: برای ارزیابی و ایجاد خلاقیت و پویایی در بین دستگاه‌ها اقدام به ارزیابی ادارات و نهادها در سطح شهرستان گردید که در این ارزیابی ، مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل آباد موفق به کسب رتبه سوم در بین تمامی دستگاه‌های اجرایی در ششماهه دوم سال 95 شده است.</font><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در ادامه ، شاکری فرماندار و رئیس شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان خلیل آباد با اهداء لوح به آقای رضا رجبیون از زحمات و همکاری مرکز آموزش فنی وحرفه ای در سال 95 تجلیل و قدردانی نمود.&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;</font><br></div><font style="text-align: -webkit-center;" size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font><table style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px;" cellspacing="1" cellpadding="1" width="435" height="176"><tbody><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse;">&nbsp;<a href="http://s9.picofile.com/file/8292376892/photo04_17.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8292376892/photo04_17.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" width="209" hspace="0" height="155" border="0"></a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;<a href="http://s8.picofile.com/file/8292376900/%D8%B4%DB%8C.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8292376900/%D8%B4%DB%8C.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" width="209" hspace="0" height="155" border="0"></a></td></tr></tbody></table><br></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">منبع :</font></b>&nbsp;<a href="http://khalilabad-tvto.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#660000">پایگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل آباد</font></b></a></div> text/html 2017-02-12T05:40:03+01:00 nedayekashmar.mihanblog.com زیارة فاطمة الزهراء علیها السلام http://nedayekashmar.mihanblog.com/post/416 <div style="text-align: center;"><img src="http://wisgoon.com/media/pin/images/o/2014/4/500x500_1396329719373125.jpg" alt="عکس و تصویر ایام فاطمیه رابه دوستان ویسگونی تسلیت میگم"></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#660000">زیارة فاطمة الزهراء علیها السلام</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#660000"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</span></b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#75755C"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#75755C"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#75755C">اَلسَّلامُ عَلَیْكِ یا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ، اَلسَّلامُ عَلَیْكِ یا بِنْتَ نَبِىِّ اللهِ ، اَلسَّلامُ عَلَیْكِ یا بِنْتَ حَبیبِ اللهِ ، اَلسَّلامُ عَلَیْكِ یا بِنْتَ خَلیلِ اللهِ ، اَلسَّلامُ عَلَیْكِ یا بِنْتَ صَفىِّ اللهِ ، اَلسَّلامُ عَلَیْكِ یا بِنْتَ اَمینِ اللهِ ، اَلسَّلامُ عَلَیْكِ یا بِنْتَ خَیْرِ خَلْقِ اللهِ ، اَلسَّلامُ عَلَیْكِ یا بِنْتَ اَفْضَلِ اَنْبِیاءِ اللهِ وَرُسُلِهِ وَمَلائِكَتِهِ ، اَلسَّلامُ عَلَیْكِ یا بِنْتَ خَیْرِ الْبَرِّیَةِ ، اَلسَّلامُ عَلَیْكِ یا سِیِّدَةَ نِساءِ الْعالَمینَ مِنَ الاَْوَّلینَ وَالاْخِرینَ ، اَلسَّلامُ عَلَیْكِ یا زَوْجَةَ وَلِیِّ اللهِ وَخَیْرِ الْخَلْقِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ، اَلسَّلامُ عَلَیْكِ یا اُمَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ سَیِّدَىْ شَبابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ ، اَلسَّلامُ عَلَیْكِ اَیَّتُهَا الصِّدّیقَةُ الشَّهیدَةُ ، اَلسَّلامُ عَلَیْكِ اَیَّتُهَا الرَّضِیَّةُ الْمَرْضِیَّةُ ، اَلسـَّلامُ عـَلَیْكِ اَیَّتـُهَا الْفاضِلـَةُ الزَّكِیـَّةُ ، اَلسـَّلامُ عـَلَیْكِ اَیَّتـُهَا الْحَوْراءُ الاِْنْسِیَّة</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#75755C"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p></div> text/html 2017-02-12T05:38:05+01:00 nedayekashmar.mihanblog.com ایام عزای مادرم زهرا شد… http://nedayekashmar.mihanblog.com/post/415 <div style="text-align: center;"><img src="http://photos01.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2016/2/21/17/500x435_1456063635793082.jpg" alt="عکس و تصویر فاطمیه آمد التماس دعا"></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal"><span lang="FA" style="font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#75755C">سلام</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#75755C"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#75755C"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#990000">السَّلامُ عَلَیْكِ یَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ</span></b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#75755C"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#75755C">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#75755C">از گریه، عرش آسمان دریا شد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#75755C">یک قطره چکید و مثل عاشورا شد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#75755C">با شال عزا، مرد غریبی می‌گفت:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#75755C">&nbsp;ایام عزای مادرم زهرا شد…<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal"><span lang="FA" style="font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#75755C">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#75755C">فرا رسیدن&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#660000">ایام فاطمیه شهادت اُمّ ابیها، حضرت فاطمه زهرا&nbsp;<sup>(س)</sup></span></b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#75755C">&nbsp; را به محضر حضرت&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#003300">آقا امام زمان&nbsp;<sup>(عج)</sup></span></b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#75755C">&nbsp;و&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#75755C">&nbsp;تمامی شیعیان و دلسوختگان آن حضرت&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#75755C">تسلیت&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#75755C">عرض می نمایم.<o:p></o:p></span></p></div> text/html 2016-11-19T04:37:00+01:00 nedayekashmar.mihanblog.com اربعین حسینی تسلیت باد http://nedayekashmar.mihanblog.com/post/414 <div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu6196.jpg" alt="اس ام اس اربعین, پیامک اربعیــن حسینی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">غرق تلاطم شده بحر محیط</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">یک سره درد است بساط بَسیط</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">شد چهلم روز عزای حسین</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">جان جهان باد فدای حسین</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">اربعین حسینی تسلیت باد</span></div> text/html 2016-09-17T05:04:34+01:00 nedayekashmar.mihanblog.com میلاد امام هادی گرامی باد http://nedayekashmar.mihanblog.com/post/413 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/5x8g_%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1.jpg" width="459" height="343"><br><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><br><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">ولادت دهمین گلبرگ آسمانی<br>ایینه عصمت ،هادی امت ،اسوه مجد و شرافت ،<br>نای پر خروش شرافت،ناخدای کشتی عدالت <br><font color="#000099">حضرت امام هادی(ع)</font><br>بر پیروان ولایت خجسته باد</font></b><br></div> text/html 2016-09-14T04:39:04+01:00 nedayekashmar.mihanblog.com فرق اعتماد به نفس و توهم http://nedayekashmar.mihanblog.com/post/412 <div align="center"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);">مرز بین اعتماد به نفس و توهم بسیار باریکه ...</span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);">&nbsp;</span></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);"><div style="text-align: justify;"><span lang="FA">كم نبودن اونایى كه با چندتا تعریف از زبون اطرافیان شون دچار وهم خود بزرگ بینى شدند</span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>....</span></div></span><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);"><div style="text-align: justify;"><span lang="FA">یا با انجام یه كار نسبتا بزرگ توى یه حوزه خاص، خودشون رو صاحب نظر مطلق .میشناسند</span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></div></span><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);"><div style="text-align: justify;"><span lang="FA">یا كسایى كه کل اعتبار و ارزششون رو از باباشون گرفتند و توقع احترام همگانى از همه مردم دارند</span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></div></span><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);"><div style="text-align: justify;"><span lang="FA">یا اونایى كه اون یه ذره آبروشون از پول و داراییشون ساخته شده و خیال میكنند كه آدمهاى مهمى اند</span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></div></span><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);"><div style="text-align: justify;">كم نبودن و نیستن كسایى كه با تمرین روزانه و مداوم جلوى آینه، خودشون رو سخنران فرض كردند</div></span><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);"><div style="text-align: justify;"><span lang="FA">یا مثلا با مطالعه بخش كوچكى از یك علم، خودشون رو كارشناس خطاب میكنند</span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></div></span><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);"><div style="text-align: justify;"><span lang="FA">مثال ها از این دست زیاده</span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></div></span><span lang="FA"><div style="text-align: justify;"><span lang="FA"><font color="#444444">بین دنیایى كه مملو از كسانی كه با اعتماد به نفس بالا خودشون رو مهم و دانا فرض میكنند، تكرار عبارت شیرین </font><b><font color="#660000">نمیدونم </font></b><font color="#444444">میتونه بهمون كمك زیادى كنه</font></span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51);"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(68, 68, 68);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></div></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: normal;"><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#660000"><b><span lang="FA">ما دقیقا وقتى احساس میكنیم خیلى مى فهمیم، همون وقت در پرت ترین مرحله تشریف داریم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></b></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR"><div style="text-align: justify;"><font color="#444444"><br></font></div> </span><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68);"><div style="text-align: center;">والسلام</div></span></font></p></div> text/html 2016-08-16T09:09:53+01:00 nedayekashmar.mihanblog.com دل نوشته http://nedayekashmar.mihanblog.com/post/411 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">خدایا میبینی چقدر صبور شده ام ؟ آرام و خاموش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ...</span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="FA" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">این روزها. عجیب صبر میکنم<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>.<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">خیلی خوب است نه ؟؟</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="FA" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">خدایا<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></span><span lang="FA" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">فقط</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">نگاهت را ازم نگیر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">که ویرانم .....اگر ساکت و خاموشم نه اینکه خوبم از درون میسوزم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="FA" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">اما خدایا<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></span><span lang="FA">خودت بهتر میدانی ....</span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="FA" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">خوب میپوشم ، خوب میخورم ، تا مبادا بنده ای از تو به آشوب درونم پی ببرد<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></span><span dir="LTR"><br> <br> </span></font><span lang="FA" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">خدایا<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">از تو</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">سلامتی و عزت دوجهان واسه پدر</span></font></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">م که 20 ماه است آسمانی شده و بسوی تو سفر کرده</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;،&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">مادرم که زحمات بیشماری برام کشیده و همچنین همسر خوبم نرجس و دختر م که به خانه بخت خودش رفته و دیگر فرزندانم</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">مسئلت دارم .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">خدایا<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>: آشوبم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>،آرامشم تویی</span> پس هیچگاه حتی برای لحظه ای مرا بحال خود رها نکن .... آمین&nbsp;</font><font face="Tahoma, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></span></p> text/html 2016-07-23T13:32:17+01:00 nedayekashmar.mihanblog.com دل نوشته http://nedayekashmar.mihanblog.com/post/410 <p class="MsoNormal" dir="RTL"></p><div style="text-align: justify;"><b><font color="#660000"><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">یا رب العالمین</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span class="apple-converted-space" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;:</span></span></font></b></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: justify;"><br></div><span lang="FA" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="text-align: justify;">تمام نگرانی این روز هایم این بود که ، چگونه با این اوضاع اقتصادی و حقوق ناچیزم برای دخترم&nbsp; جهیزیه تهیه کنم .</div><o:p></o:p></span></font><p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#660000"><b>خدایا ،</b></font> تو خودت بهتر از هر کسی آگاهی که هر زمان کاری از دستم بر می آمد برای بندگانت انجام میدام ، هرچند میدانستم که از من بعنوان پله و نردبان استفاده می کنند . ولی خوشحال بودم که حداقل تو هستی ...<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#660000">خدایا ،</font></b> در این زمان که انتظار همیاری و مساعدت از جانب بعضی ها داشتم&nbsp; چه راحت خودشون رو کنار کشیدند و فقط گوشه کنایه هایشان و گاهی نیش زبانهایشان بود که سهم شد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#660000">اما تو ،</font></b> همانطور که خودت وعده داده بودی در زمانی که از همه کس ناامید شده بودم ، درهایت را برویم باز کردی و اصلاً برویم نیاوردی و نگفتی چرا از همون اول منو صدا نکردی و از خودم نخواستی ؟ <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#660000">خدایا ،</font></b>&nbsp;در این زمان که از همه کس قطع&nbsp;امید کردم ، بفریادم رسیدی و آبروی من و همسر و دخترم را خریدی سپاس ..&nbsp;</font><font face="Tahoma, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p> text/html 2016-06-01T06:02:16+01:00 nedayekashmar.mihanblog.com طرح سه شنبه های بدون خودرو در خلیل آباد + عکس http://nedayekashmar.mihanblog.com/post/408 <div><br></div><div><div align="center"><img src="http://yarekhorasani.ir/wp-content/plugins/wp-simple-galleries/timthumb.php?src=http://yarekhorasani.ir/wp-content/uploads/2016/05/IMG_7131.jpg&amp;q=85&amp;w=290&amp;h=200" alt="IMG_7131"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(96, 96, 96); font-size: 16.8px; text-align: right;"></span></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(96, 96, 96); font-size: 16.8px; text-align: right;"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(96, 96, 96); font-size: 16.8px; text-align: right;"><br></span></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">مسئولین شهرستان خلیل آباد در حرکتی نمادین، طرح سه شنبه های بدون خودرو را در خلیل آباد آغاز کردند و برای احیای طبیعت رکاب زدند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">با حضور&nbsp;فرماندار و مسئولین ادارات شهرستان و همچنین مرکز اموزش فنی وحرفه ای اجرای طرح سه شنبه های بدون خودرو با هدف تشویق مردم به استفاده از دوچرخه و وسیله نقلیه عمومی به جای خودرو شخصی&nbsp; و حفظ هوای پاک اجرا شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">حاضرین در این طرح مسیر میدان امام حسین(ع) خلیل آباد را تا میدان مرکزی شهر رکاب زدند.</font><font face="Arial, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#660000"><b><a href="http://nedayekashmar.mihanblog.com/extrapage/127" target="_blank" title="">مشاهده تصاویر</a></b></font></p></div> text/html 2016-05-28T08:09:10+01:00 nedayekashmar.mihanblog.com گزارش تصویری از سمپاشی درختان مرکز فنی وحرفه ای خلیل آباد بعلت وجود شپشک کاج http://nedayekashmar.mihanblog.com/post/407 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> گزارش تصویری از سمپاشی درختان مرکز فنی وحرفه ای خلیل آباد &nbsp;بعلت وجود شپشک کاج - شنبه&nbsp; 95/3/8<br></font><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/294/880334/sampashi/photo6.jpg" height="287" width="391"><br></div> text/html 2016-05-01T06:00:33+01:00 nedayekashmar.mihanblog.com روز معلم گرامی باد http://nedayekashmar.mihanblog.com/post/406 <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/mol2.jpg"></div><div><p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ممتاز و نمونه شدن برای یکسال است،</font></p><p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">و ماندگار شدن برای یک عمر؛</font></p><p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سلام بر معلمی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگار ...</font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">معلم عزیزم روزت مبارک که جهانی از نورت مبارک گشته است.</font></p></div> text/html 2016-04-20T09:24:43+01:00 nedayekashmar.mihanblog.com میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر مبارک باد http://nedayekashmar.mihanblog.com/post/405 <div><br></div><div><br></div><div><div style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7fDJtH4tL8tSdderHeUc62L0vZGXEq9c_VpFLmcvfVplL9vWjHw"></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA">امشب شب ولادت مولای ما علیست</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA">سلطان دین و دل، شه ارض و سماء علیست</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA">با گوش دل شنو که به یمن قدوم او&nbsp;</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA">&nbsp;تسبیح اهل هر دو جهان ذکر یا علیست</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA">دریای علم و معرفت و عشق و بندگی&nbsp;</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA">&nbsp;سرچشمه کرامت بی منتها علیست</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA">سالار صحنه های نبرد و امیر حق&nbsp;</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA">&nbsp;آموزگار واقعهء نینوا علیست</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA">ای آنکه دل شکسته ای از جور روزگار</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA">&nbsp;بر هر بلا و رنج و مصیبت دوا علیست</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA">زین در کجا روی که نیابی به هیچ روی</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA">&nbsp;بهتر از آن سرای که صاحب سرا علیست</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA">دست نیازت ار ز سر صدق شد بلند</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA">آن کس که بی دریغ نماید روا علیست</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA">ای مدعی تو غره به طاعات خویش و من</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="FA"><font size="3">&nbsp;دارم امید آنکه شفیع همه علیست</font></span><span lang="FA" style="font-size: small;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#993399"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA">سالروز ولادت نورانی یار پیامبر و امام اول شیعیان&nbsp; " حضرت علی(ع) " مولی الموحدین و "روزپدر" را خدمت همگان تبریك و تهنیت عرض میكنیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"></p><div style="text-align: center;"><font size="3"><span lang="FA" style="font-family: Mihan-Yekan;">و ای&nbsp;پدر بهتر از جانم که&nbsp; جات خالیه و همیشه&nbsp;در قلبمی&nbsp;..&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;ای&nbsp;همه پدران آسمانی... برای شما هم دعا میكنیم كه روحتان شاد باشد و مولا علی(ع) همدم و هم نشین شما باشد</span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Yekan;"></span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Yekan;"></span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Yekan;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;.</span></font></div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#993399"><div style="text-align: center;"><b><span lang="FA">برای شادی روح همه پدران آسمانی هم صلواتی بفرستید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></div></font><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#993399"><span lang="FA">اللهم صل علی محمد و آل محمد (و عجل فرجهم)</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img src="http://www.askquran.ir/picture.php?albumid=99&amp;pictureid=2362"></p></div></div> text/html 2016-03-30T04:21:14+01:00 nedayekashmar.mihanblog.com میلاد حضرت زهرا(س) گرامی باد http://nedayekashmar.mihanblog.com/post/404 <p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 12.4pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/517/1550279/fatema4.jpg" height="271" width="435"></p><p dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 12.4pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 12.4pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">دریا غریق مرحمت بی كران تو &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; هفت آسمان تجلی رنگین كمان تو</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 12.4pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; z-index: 1; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;خورشید ناز می كشد از ذرهای خاك &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; آنجا كه صبح می گذرد كاروان تو<o:p></o:p></font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 12.4pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; z-index: 1; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 12.4pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; z-index: 1; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;صدها فرشته بال نهادند بر زمین &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تا دامن خدیجه شود میزبان تو<o:p></o:p></font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 12.4pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; z-index: 1; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;بهتر شد آن زنان قریشی نیامدند &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;حوا و مریم اند پرستار جان تو<o:p></o:p></font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 12.4pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; z-index: 1; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 12.4pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; z-index: 1; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;بر قلبهای خسته ما هم نزول كن &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ای جبرئیل تا به سحر هم زبان تو<o:p></o:p></font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 12.4pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; z-index: 1; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;یك شاخه یاس در دل مجروح كاشتیم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;تنها به احترام مزار نهان تو<o:p></o:p></font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 12.4pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; z-index: 1; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 12.4pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; z-index: 1; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;در بارش است رحمت بی حد ابر تو &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;پنهان شده است مثل شب قدر قبر تو<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span><b><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سالروز &nbsp;ولادت&nbsp;<font color="#993399">ریحانه نبی ، فخر کائنات و روزمادر</font>&nbsp;بر همه خجسته باد</font></span></b></p> text/html 2016-02-28T07:35:25+01:00 nedayekashmar.mihanblog.com نبود غریق نجات و شنای فرزندانمان در اقیانوس مجازی شبکه‏های اجتماعی http://nedayekashmar.mihanblog.com/post/403 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="color: rgb(48, 48, 48); line-height: 18px; background-color: rgb(230, 215, 186);"><span lang="FA" style="color: rgb(17, 17, 17);"><b>مطالب زیر برگرفته از وبلاگ&nbsp;</b></span></font><a href="http://fadafan.blogfa.com/" target="_blank" title="" style="color: rgb(104, 119, 60); transition: all 0.5s ease; text-decoration: none; font-size: 13.3333px; line-height: 18px; background-color: rgb(230, 215, 186);"><font size="2" color="#660000"><b>" واژه نویس " "استاد بی تقصیر "</b></font></a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="color: rgb(48, 48, 48); line-height: 18px; background-color: rgb(230, 215, 186);"><span lang="FA" style="color: rgb(17, 17, 17);"><b>می باشد&nbsp;</b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img src="http://www.upsara.com/images/jdun_78069.jpg"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">دلمان خوش است فرزندمان در کنارمان نشسته است. دلمان خوش است که فرزندمان در اتاق دیگر مشغول مطالعه است. حضور فیزیکی فرزندمان در کنارمان اسباب دلخوشی ماست. آن قدر درگیر زندگی و اقتصاد و مسایل ریز و درشت هستیم که از دقت نظر کافی و مکفی در امر&nbsp; احوالات فرزندمان غفلت می‏کنیم. دلمان لابد خوش است که مدرسه و دانشگاهی است و &nbsp;دبیران و اساتید مراقب فرزند دانش‏آموز و دانشجوی ما هستند. در میان این همه مراقبت و دلخوشی از تکنولوژی ارتباطی روز در عین بهره‏مندی غافلیم. ماهواره، اینترنت و شبکه‏های اجتماعی با قدرت خاص خود در حال فعالیت در قابل ناتوی فرهنگی هستند. کار از تهاجم و شبیخون گذشته است. در عرصه جنگ نرم با دشمنان مسلط به تکنولوژی مواجه هستیم. باید مراقب امنیت خود و خانواده خود در مقابل امواج نامرئی صادره از سوی دشمنانمان باشیم.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در تعریف امنیت می‏توان امنیت جانی، مالی و روانی را برشمرد که شامل امنیت فردی و امنیت اجتماعی می‏شود. مفهوم امنیت در دنیای واقعی برای بسیاری از ما حیاتی است، امنیت از همه چیز واجب‏تر است. در قدیم الایام، امنیت عبارت بود از اصول حفظ بقا؛ نظیر امنیت در برابر حمله دیگران یا حیوانات، و نیز امنیت تأمین غذا. اما امروزه مفهوم فراتری پیدا کرده و علاوه بر فضای حقیقی، فضای مجازی را نیز در بر گرفته است.&nbsp;از زمانی که رایانه، اینترنت، ماهواره و تلفن همراه وارد زندگی بشر شد، بحث امنیت یا ناامنی در فضای مجازی نیز مطرح شد. علی رغم هشدارهای مکرر مراجع ذیصلاح و حافظان امنیت، هنوز این سلسله مباحث تهدیدی برای امنیت ما محسوب می‏شوند. به جهت گسترش فناوری‏ها و نیاز روز مردم، ورود افراد به فضای مجازی اجتناب ناپذیر است.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">هیچکس نمی‏تواند ادعا کند که به دلیل ناامنی‏های موجود، از این فضا استفاده نمی‏کند.&nbsp;امروزه اکثر کارها از طریق اینترنت و روش‏های الکترونیکی صورت می‏گیرد. همه ناچارند کم و بیش وارد این فضای نامأنوس شوند. کمترین استفاده از آن این است که یک حساب بانکی داشته باشیم و با استفاده از کارت بانکی اقدام به جابجایی پول، خرید از فروشگاه‏ها و پرداخت الکترونیکی قبوض آب، برق و تلفن نماییم. نرم افزارهایی نظیر؛ تلگرام، واتساپ، وایبر، بیتالک و … نیز بوجود آمده که بر روی تلفن‏های همراه هوشمند نصب می‏شوند.از طریق آنها می‏توان با دیگران ارتباط تصویری، صوتی و نگارشی برقرار کرد که علی رغم قابلیت‏های مثبت آنها، خطراتی هم به دنبال دارد. ناآگاهی ما موجب می‏شود که اطلاعات خصوصی و محرمانه هر یک از ما از این طریق در اختیار افراد ناشناس قرار بگیرد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">برخی معتقدند که باید این نرم افزارها فیلتر شوند، تجربه ثابت کرده که با روش‏های قهری نمی‏توان با تکنولوژی‏های روز مبارزه کرد. بهترین کار فرهنگ‏سازی است.&nbsp;فرزندمان ناچار است وارد فضای مجازی شود. بایستی آگاهی‏های وی را بالا ببریم تا در دام افراد شیاد و کلاهبردار نیفتاند. باید از کودکی و از دوران دبستان روش صحیح استفاده از فضای مجازی را به بچه‏ها آموزش داد. وظیفه من مطبوعاتی نیز آن است که با نشر مطالبی آموزنده به طور مکرر به مخاطبان خود آگاهی دهند.&nbsp;نه باید به آموزه‏های مدرسه و دانشگاه قناعت کنیم. باید در وهله اول خود با این ابزار جدید آشنا شویم و در کنار آن باید با هزارتوی اینترنت و شبکه‏های اجتماعی آشنا شد. خانواده در ایران اسلامی هسته موثر چامعه است. این هسته باید حفظ شود. بقای کیان خانواده تلاشی برای اعتلای ایران اسلامی است.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">والدین باید فاصله خود با فرزندانشان را با رعایت شرایط سنی آنها تنظیم کنند. آغوش اینترنت و شبکه‏های وابسته به آن یه روی دانش‏آموزان و دانشجویان گشوده است. نباید چشم انتظار اهتمام دولت در برخورد با این قبیل موارد بود. خود باید آستین همت بالا بزنیم و یار و مددکار فزند خود باشیم. مهارت کار با اینترنت و شبکه‏های اجتماعی وابسته به آنها را باید به فرزندانمان بیاموزیم. باید فرزندان خود را در تقابل با شبکه‏های اجتماعی واکسینه کنیم. کمی به خود بیاییم فرزندمان به ظاهر در کنار ماست ولی احنمالاً در همان لحظه در یک فضای چت و گفتگو در عالم مجازی تلگرام مشغول گفتمان است. بایسته است والدین در فضایی به دور از هیجان، در جریان شنای فرزندشان در اقیانوس مجازی شبکه‏های اجتماعی باشند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span dir="LTR"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p>